www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Danh bạ thư điện tử Tổng cục ĐBVN

Số TT Tên chủ hộp thư Địa chỉ thư điện tử
1 Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường & Hợp tác quốc tế khcn@drvn.gov.vn
2 Vụ Kế hoạch-đầu tư khdt@drvn.gov.vn
3 Vụ Tổ chức cán bộ tccb@drvn.gov.vn
4 Vụ Tài chính taichinh@drvn.gov.vn
5 Vụ Quản lý phương tiện và người lái ptnl@drvn.gov.vn
6 Vụ Vận tải vantai@drvn.gov.vn
7 Vụ An toàn giao thông kchtatgt_tcdb@drvn.gov.vn ; gt@drvn.gov.vn
8 Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ vuqlbt@drvn.gov.vn
9 Cục Quản lý xây dựng đường bộ cucqlxddb@drvn.gov.vn
10 Tổng cục Đường bộ Việt nam tcdb@drvn.gov.vn
11 Văn phòng Tổng cục Đường bộ Việt Nam vpcdbvn@drvn.gov.vn ; vptcdbvn@drvn.gov.vn
12 Hòm thư góp ý của Tổng cục ĐBVN gop_y_drvn@drvn.gov.vn
13 Trang thông tin điện tử của Tổng cục ĐBVN trangtindientu@drvn.gov.vn
14 Cục Quản lý đường bộ I khuqldb2@drvn.gov.vn
15 Cục Quản lý đường bộ II khuqldb4@drvn.gov.vn