www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Phân luồng giao thông

Theo đề nghị của Sở GTVT Hà Tĩnh tại công văn số 1400/SGTVT-KH ngày 06/9/2010; nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong thời gian diễn ra Kỷ niệm 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh “Xô Viết Ngệ Tĩnh vang mãi tiếng trống năm 30” năm 2010 tổ chức tại Km493+342- Km498+829 Quốc lộ 1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam  ra thông báo số 106/TB-TCĐBVN với phương án và thời gian phân luồng như sau: