www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Tuyến hòa mạng quốc tế

Tham tán Đầu tư Việt Nam tại Nhật Bản Lê Hữu Quang Huy khẳng định cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực đóng tàu là rất lớn, nhất là khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang hồi phục và ngành công nghiệp đóng tàu ở Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển