www.drvn.gov.vn
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Lịch tiếp dân

LỊCH VÀ THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN

1. Lịch tiếp

- Cán bộ tiếp công dân vào thứ ba và thứ năm hàng tuần;

- Lãnh đạo Tổng cục tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng (nếu ngày tiếp trùng vào ngày nghỉ, lễ, tết thì ngày tiếp là ngày làm việc đầu tiên liền kề). Lãnh đạo Tổng cục tiếp công dân sau khi công dân đã đăng ký nội dung (thông qua cán bộ tiếp công dân)

2. Thời gian tiếp

- Buổi sáng:  Từ 8 giờ đến 11 giờ;

- Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Hết giờ làm việc, công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không được lưu lại nơi tiếp công dân./.